Algemene voorwaarden

een & al oor Bakel

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2024

Algemene Voorwaarden

 1. Definities.
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  De cliënt: de koper en/of opdrachtgever, natuurlijke persoon, die gebruik maakt van de diensten en/of zaken van een & al oor

  De audicien / een & al oor: een & al oor (kvk 67029388) gevestigd te Bakel

Hooroplossing: het geheel van hoortoestel / hoortoestellen, maatproducten, laders en overige accessoires zoals in overeenkomst met cliënt beschreven

Maatproduct: alle oorstukjes, oordoppen op maat, In-ear monitors en zwemdoppen (DE by EEAO) die door een & al oor of een van de samenwerkende laboratoria speciaal voor cliënt op maat van het oor zijn vervaardigd

 1. Algemeen.
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op hoorhulpmiddelen en accessoires tussen een & al oor en haar cliënten.
  Daarnaast zijn deze voorwaarden van toepassing op alle andere door een & al oor geleverde diensten (bijstellingen, 2nd opinion) en op producten zoals randapparatuur en maatproduct (oorstukjes, zwemdopjes, oordoppen op maat, In Ear monitors).

 2. Inlichtingen.
  Voordat een overeenkomst wordt gesloten, dient een & al oor te beschikken over alle met de overeenkomst verband houdende relevante informatie. De cliënt verstrekt deze informatie aan een & al oor en zal zo nodig zelf bij de zorgverzekeraar verifiëren of hij/zij recht heeft op de verwachte vergoeding, of geeft een & al oor toestemming dit namens hem/haar te verifiëren.
  Alle door de audicien verstrekt documentatiematerialen, zoals catalogi, notities, grafieken, beschrijvingen, afbeeldingen en prijsinformatie, kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

 3. Levering.
  Een & al oor levert een groot aantal verschillende producten van verschillende leveranciers. Producten worden aan cliënt geleverd in de winkel van een & al oor. Bij enkele producten bestaat ook de mogelijkheid deze naar een door cliënt aangegeven adres op te sturen.

4a. Levertijden.
Voor zover opgenomen, is de overeengekomen levertijd slechts een benadering. De audicien is gerechtigd omstreeks de overeengekomen levertijd te leveren.

4b. Levering.
De voor cliënt bestelde producten worden geleverd in de winkel van een & al oor.
Als hierbij het product moet worden ingeregeld / aangepast gebeurt dit op afspraak. Overige producten kunnen tijdens openingstijden worden opgehaald.

4c. Verzending
Op verzoek kan een & al oor bepaalde producten naar een door cliënt aangegeven adres opsturen. Dit gebeurt altijd op kosten van en voor risico van cliënt.
Zendingen met een waarde t/m € 25,– worden per PostNL briefpost verstuurd.
Zendingen met een waarde van meer dan € 25,– worden altijd met track&trace verstuurd (PostNL, DHL, DPD).
Kosten voor verzending worden volgens de geldende serviceprijslijst berekend.

4d. Annulering.
Indien de cliënt de door hem/haar geplaatste bestelling bij een & al oor annuleert verplicht hij/zij zich tot betaling van alle voor de uitvoering van die order gemaakte kosten en retourkosten.

 1. Prijzen en prijswijzigingen.
  Als prijs voor de te leveren zaken en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in de offerte van een & al oor, op de service-prijslijst in de winkel of zoals mondeling overeengekomen. Alle aangeboden prijzen hebben een geldigheid van 3 maanden.
  Indien cliënt gebruik wenst te maken van een vergoedingen van de zorgverzekeraar worden eventuele wijzigingen in deze vergoeding bij facturering doorgevoerd.
  Indien een koopovereenkomst of een reparatieovereenkomst is gesloten maar nog niet is afgewerkt, mag de audicien bij wijziging van valutaverhoudingen, belastingtarieven, grondstoffenprijzen of bij wijziging van andere kostprijsbepalende omstandigheden het verschil in de koopprijs tot uitdrukking brengen. Indien dit resulteert in een prijsverhoging binnen de geldigheid van de offerte (3 maanden) is de cliënt bevoegd is de overeenkomst te ontbinden.

5a. Prijzen hoortoestellen.
Prijzen van hoortoestellen die met cliënt worden gecommuniceerd zijn altijd per stuk.
Tenzij schriftelijk anders vastgelegd is bij een stereo aanpassing de prijs van oplaadbare hoortoestellen inclusief de oplader. Bij een monorale aanpassing mag audicien een toeslag voor de oplader rekenen.
Indien van toepassing is de prijs inclusief de eerste versterking van een standaard maatoorstukje. Maatoorstukjes in een speciale uitvoeringen, van een speciaal materiaal en het verzilveren of vergulden van een maatoorstukje zijn altijd voor kosten van cliënt.

 1. Gewenningsperiode hoortoestellen.
  Voordat cliënt overgaat tot aanschaf hoortoestellen heeft hij/zij recht op een gewenningsperiode. Doel van deze gewenningsperiode is het in de praktijk testen en optimaal instellen van de gekozen hooroplossing.

  6a. Duur van de gewenningsperiode.
  Een gewenningsperiode duurt maximaal 60 dagen en bestaat uit maximaal 5 afspraken, te weten:
  Afspraak 1: kennismaking en uitleg werkwijze; eerste gehoorscreening
  Afspraak 2: intake en zo nodig uitgebreide hoortest
  Afspraak 3:    aanpassing (eerste instelling en uitleg)
  Afspraak 4:    Controle en eventueel bijstelling
  Afspraak 5:     eindcontrole en verificatie-meting
  Tijdens de eindcontrole beslist de cliënt of hij/zij wil overgaan tot aanschaf van de hooroplossing.
  Indien de gewenningsperiode verlengd moet worden of als er meer afspraken nodig zijn om tot een definitieve beslissing te komen dan worden de extra afspraken volgens onze service-prijslijst berekend.
  Indien door onvoorziene omstandigheden zoals ziekte of ziekenhuisopname, een lange wachttijd of behandeling bij een KNO-arts of audioloog of door een lang traject bij een Audiologisch Centrum de gewenningsperiode langer dan 60 dagen duurt behoudt de audicien zich het recht voor de aan het begin van de gewenningsperiode geleverde hooroplossing om te ruilen voor een nieuwe, gelijke hooroplossing dan wel de hooroplossing in te nemen om eventueel op een later tijdstip een nieuwe gewenningsperiode te starten.

6b. Verantwoordelijkheid gewenningsperiode.
Voor alle zaken die de audicien in het kader van de gewenningsperiode aan de cliënt verstrekt ligt het risico bij de cliënt. Bij schade die ontstaat door beschadiging, oneigenlijk gebruik, verlies of diefstal is cliënt verplicht de daaruit voorvloeiende kosten aan audicien te vergoeden.
Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van een hoortoestel kan gedurende de gewenningsperiode vrijwillig worden afgedekt door het afsluiten van een hoortoestelverzekering. De kosten van verzekering zijn voor rekening van de cliënt en zijn niet inbegrepen in de offerte.

6c. Kosten gewenningsperiode.
Indien de cliënt aan het einde van een gewenningsperiode niet overgaat tot aanschaf van de uitgeprobeerde hooroplossing dan verplicht hij/zij zich tot betaling van alle kosten die zijn gemaakt voor het vervaardigen en leveren van speciaal voor de cliënt op maat gemaakte producten (maatoorstukjes, IHO-schaaltjes) en de kosten die worden gemaakt voor het retour sturen en crediteren van de voor cliënt bestelde producten. Alle overige kosten komen voor rekening van de audicien.

6d. Einde gewenningsperiode.
Tijdens de laatste afspraak binnen de gewenningsperiode beslist de cliënt of hij/zij wil overgaan tot aanschaf van de hooroplossing.
De gewenningsperiode loopt echter pas af op het moment dat alle uit de gewenningsperiode voortvloeiende kosten aan de audicien zijn voldaan.

 1. Verantwoordelijkheid bij bruikleen.
  Voor alle zaken die op enig moment door de audicien in bruikleen aan de cliënt worden verstrekt , ligt de verantwoordelijkheid en het risico bij de cliënt. Cliënt is gehouden bij schade, verlies of diefstal de daaruit voortvloeiende kosten aan de audicien te vergoeden.

 2. Afspraken.
  Een & al oor werkt op afspraak. Afspraken worden in de winkel, telefonisch, per mail of via WhatsApp gemaakt en bevestigd. Indien er een afspraak is ingepland kan cliënt deze tot uiterlijk 24 uur van tevoren verzetten of afmelden. Indien cliënt zonder bericht niet op zijn/haar afspraak verschijnt heeft de audicien het recht een vergoeding voor de verloren tijd aan de cliënt te berekenen van € 35,-.

 3. Eigendomsrecht.
  Tot aan het moment dat de cliënt het uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag volledig heeft voldaan, behoudt de audicien het eigendom van alle geleverde zaken. Cliënten dienen de audicien onverwijld in te lichten, indien er op enigerlei wijze inbreuk dreigt te worden gemaakt op de eigendomsrechten van de audicien.
  Gerepareerde zaken mogen worden achtergehouden, totdat de reparatieprijs is voldaan.

 4. Betaling.
  Een & al oor hanteert de volgende voorwaarden met betrekking tot betaling:

10a. Losse verkoop.
Losse verkopen die in de winkel plaatvinden worden direct pet PIN of contant voldaan. Op verzoek van cliënt kan ook een betaalverzoek gestuurd worden. Dit betaalverzoek dient dan per omgaande voldaan te worden.

10b. Maatproducten.
Bestellingen van oordoppen op maat voor particulieren worden door een & al oor pas bij de leverancier geplaatst als het volledige aankoopbedrag is voldaan.
Aan bedrijven kunnen oordoppen op maat op factuur geleverd worden. Hierbij geldt onze standaard betalingstermijn.
Bestellingen van In-ear monitors worden pas geplaatst na aanbetaling van 50% van het aankoopbedrag.
Losse maatoorstukjes voor hoortoestellen dienen bij levering voldaan te worden.

10c. Einde gewenningsperiode.
Aan het einde van de gewenningsperiode worden alle artikelen die worden aangeschaft gefactureerd. Maatoorstukjes die deel uit maken van een gewenningsperiode die niet resulteert in aanschaf dienen bij de eindcontrole te worden voldaan.

10d. Betalingstermijn.
Als cliënt een factuur overhandigd krijgt kan hij/zij deze direct per PIN, contant of per betaalverzoek in de winkel voldoen.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van elk gefactureerd bedrag, netto, aan de audicien te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

10e. Overschrijding van de betalingstermijn.                      
Wanneer een factuur niet op of vóór de vervaldag is voldaan, heeft de audicien, zonder dat aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is en uitsluitend door het verstrijken van de betalingstermijn, recht op de wettelijke rente over de tijd dat de cliënt in verzuim is. Voorts heeft de audicien bij in gebreke zijn van de cliënt het recht een bedrag voor administratie en buitenrechtelijke incassokosten in rekening te brengen groot 15% van de factuurwaarde met een minimum van € 75,-.

 1. Garantie.
  De audicien verleent aan de cliënt een garantie op geleverde zaken. De garantie is per productsoort verschillend.

11a. Garantie Hoortoestellen
Een & al oor verleent op alle hoortoestellen een garantie van 5 jaar. Door de cliënt voor garantie aangeboden zaken, waarvan de audicien erkent dat die reparatie onder de garantie valt, worden – ter keuze van de audicien – gerepareerd of vervangen. Voor verrichte reparaties staat de audicien in gedurende twee maanden, maar in ieder geval tenminste de duur van de oorspronkelijke garantietermijn, nadat de cliënt de gerepareerde zaken heeft ontvangen. De audicien is tot geen enkele garantie gehouden indien defecten zijn veroorzaakt door toedoen van de cliënt of een derde. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: het zelf repareren of het in reparatie geven aan een niet gediplomeerde audicien. Evenmin kan de audicien aansprakelijk worden gehouden voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het geleverde (ander gebruik dan waarvoor het geleverde bedoeld is). Bij hoortoestellen met de luidspreker in het oor (LIHO- RITE- RIC-toestellen) is eenmalig het vervangen van deze luidspreker in de garantie inbegrepen. Het opnieuw vervangen van luidsprekers na de eerste vervanging is voor kosten van de gebruiker. Schade die ontstaat door indringen van water / vocht  valt altijd buiten de garantie.

11b. Garantie Maatproducten.
Bij aanschaf van maatproducten uit een van de laboratoria waarmee een & al oor samenwerkt (oorstukjes, oordoppen op maat, In Ear Monitors) geniet de cliënt een pasvormgarantie van 3 maanden. De termijn van 3 maanden start op afleverdatum.
Bij levering van oorstukjes binnen een gewenningsperiode voor hoortoestellen start de pasvormgarantie op het moment van de aanpassing van een oorstukje.
Voor zwemdopjes uit eigen productie van een & al oor (DE by EEAO) geldt een pasvormgarantie van 3 weken.
Na het verstrijken van de pasvormgarantie zullen kosten voor het aanpassen / vernieuwen van het maatproduct en het vervangen van onderdelen daarvan voor rekening van de cliënt komen. Ook bij vervanging i.v.m. breuk zijn de kosten na 3 maanden voor cliënt.
Bij oordoppen op maat kan cliënt tot maximaal 3 maanden na aanschaf kosteloos de onbeschadigde filters laten vervangen door een filter van hetzelfde type maar met een andere dempingswaarde. Het is niet mogelijk te wisselen naar een ander type filter.
Het vervangen van koordjes / clips bij oordoppen op maat en vervanging van filters langer dan 3 maanden na aanschaf is voor kosten van cliënt en wordt berekend volgens onze service prijslijst.
Vervanging van onderdelen van In Ear Monitors is altijd voor kosten van cliënt .

11c. Garantie Overige Hulpmiddelen en Accessoires.
Voor alle door een & al oor geleverde producten niet zijnde hoortoestellen of maatproducten gelden de garantiebepalingen zoals omschreven in het door de fabrikant / importeur afgegeven garantiebewijs.

 1. Nazorg hoortoestellen.
  Na aanschaf van een hoortoestel bij een & al oor biedt de audicien aan de cliënt nazorg.

12a. Inbegrepen nazorg.
Bij de aanschaf van een hoortoestel of een set hoortoestellen zijn 3 controle-afspraken inbegrepen (gebruikelijk 1,5 jaar, 3 jaar en 4,5 jaar na aanschaf). Deze afspraken zijn bedoeld om de hoortoestellen opnieuw af te stemmen op de wensen en het (eventueel veranderde) gehoor van cliënt . Een & al oor stuurt hiervoor geen oproep. Het is aan cliënt zelf om contact met de audicien op te nemen voor het maken van deze afspraken.

12b. Overige nazorg.
Alle verdere nazorg wordt op basis van nacalculatie uitgevoerd. Hiervoor worden de op dat moment geldende prijzen van de service-prijslijst gehanteerd.
Onder overige nazorg wordt verstaan: het vervangen van o.a. slang (conventioneel of thin tube) domes, oorstukjes, luidsprekers, filters, batterijen, het reinigen van hoortoestellen en onderdelen daarvan, het vervangen van onderdelen van hoortoestellen en oorstukjes.

12c. Onbezorgd-Horen pakketten.
Om cliënt zo veel mogelijk te ontlasten biedt een & al oor een aantal Onbezorgd-Horen pakketten aan waarmee cliënt de nazorg kan afkopen. De verschillende pakketten bieden steeds een uitgebreidere nazorg.

 1. Geschillen.
  Iedere consument aan wie diensten zijn verleend door een & al oor kan bij de Stichting Audicienverening (StAr) een klacht indienen of een uitspraak vragen over een geschil met betrekking tot een aan hem of haar geleverde dienst. De geschillencommissie van de StAr oordeelt vervolgens naar redelijkheid en billijkheid. Op alle door ons gesloten overeenkomsten is verder Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen in het kader van die overeenkomsten, die niet in minnelijk overleg en ook niet door de geschillencommissie van de StAr zullen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Wegens vakantie is onze winkel van dinsdag 11 juni t/m dinsdag 25 juni gesloten